حضور مستقل در نمایشگاه‌

تعداد موضوعات خدمت : ۲
تغییرات روزافزون فن آوری، ظهور کالاهای جدید و تنوع آن ها، ظهور فرصت های هدفمند بازاریابی و فروش، شرکت ها را ملزم به حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی می کند. در همین راستا، بخشی از هزینه‌های حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور را حمایت می شود.
اخبار مرتبط
بیشتر