attach_file دانلود فایل آیین نامه

آیین نامه حمایت از اخذ مجوزها و گواهینامه ها توسط شرکت‌های نانویی

درباره آیین نامه
شرکت های دارای تأییدیه نانو میتوانند بخشی از هزینه های دریافت گواهینامه‌های رسمی و قانونی را بر اساس جزئیات آیین نامه دریافت نمایند.