امور بیمه و تامین اجتماعی برای شرکتهای دانش بنیان و فناور (استان کرمان)

اطلاعات دوره
موضوع دوره امور بیمه و تامین اجتماعی برای شرکتهای دانش بنیان و فناور (استان کرمان)
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک نشست نیم ساعت قبل از شروع ارسال می گردد. پشتیبانی-03432224971 داخلی ۱۳۰
مدرس هوشنگ شفیعی
طول دوره (ساعت) دو ساعت
ظرفیت 70 نفر
روزهای برگزاری

سه شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۲:۰۰:۰۰