عدل آفرینان وینا دادگر نوین

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
طرشت تیموری خیابان قاسمی خیابان حبین زادگان ۶۹ ۳۲
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
مشاوره حقوق شرکتها ( ثبت شرکت، تغییرات و ...)
مشاوره ثبت نشان داخلی و بین المللی
مشاوره قانون کار
تدوین و ویرایش قرارداد داخلی