• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۳۵۳
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۲,۲۹۴
 • جمع کل حمایتهای تعهد شده (ریال)

  ۴۰,۸۱۹,۸۴۷,۵۰۱
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۶۸,۱۶۵,۹۲۳,۵۰۷
 • تعداد کل کارگزاران

  ۳۸۸
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۷