• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۴۲۹
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۲,۸۹۸
 • جمع کل حمایتهای تعهد شده (ریال)

  ۵۰,۶۱۳,۷۵۸,۷۲۰
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۷۹,۶۲۳,۴۵۹,۴۷۹
 • تعداد کل کارگزاران

  ۷۲۴
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۷