• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۳۱۱
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۱,۹۹۴
 • جمع کل حمایتهای تعهد شده (ریال)

  ۳۴,۱۴۵,۴۳۸,۵۱۴
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۵۹,۱۷۸,۳۷۴,۸۲۰
 • تعداد کل کارگزاران

  ۲۰۴
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۸