• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۳۸۷
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۲,۶۲۴
 • جمع کل حمایتهای تعهد شده (ریال)

  ۴۵,۱۸۲,۳۵۵,۱۱۵
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۷۳,۶۱۵,۱۷۸,۰۰۹
 • تعداد کل کارگزاران

  ۵۲۶
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۷