• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۲۹۸
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۱,۷۹۵
 • جمع کل حمایتهای تعهد شده (ریال)

  ۳۰,۶۷۰,۱۴۲,۳۱۴
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۵۵,۱۶۲,۷۵۳,۶۲۰
 • تعداد کل کارگزاران

  ۱۳۳
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۸