• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۳۶۴
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۲,۳۸۳
 • جمع کل حمایتهای تعهد شده (ریال)

  ۴۱,۶۶۱,۸۶۴,۷۵۲
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۶۹,۷۲۷,۰۳۵,۷۰۷
 • تعداد کل کارگزاران

  ۴۳۳
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۷