• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۴۱۴
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۲,۷۹۷
 • جمع کل حمایتهای تعهد شده (ریال)

  ۴۸,۳۶۲,۸۹۸,۱۱۰
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۷۸,۲۷۴,۴۱۰,۷۱۴
 • تعداد کل کارگزاران

  ۶۲۵
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۷