• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۲۸۱
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۱,۶۵۹
 • جمع کل حمایتهای تعهد شده (ریال)

  ۲۹,۳۵۵,۴۹۷,۳۱۴
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۵۱,۱۶۷,۹۶۸,۶۲۰
 • تعداد کل کارگزاران

  ۱۱۹
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۹