• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۲۸۷
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۱,۷۲۵
 • جمع کل حمایتهای تعهد شده (ریال)

  ۳۰,۰۷۱,۲۹۷,۳۱۴
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۵۱,۲۵۷,۹۶۸,۶۲۰
 • تعداد کل کارگزاران

  ۱۲۲
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۹