• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۳۲۶
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۲,۰۸۳
 • جمع کل حمایتهای تعهد شده (ریال)

  ۳۵,۵۲۲,۹۰۹,۱۱۴
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۶۰,۵۳۳,۴۵۶,۷۲۰
 • تعداد کل کارگزاران

  ۲۶۲
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۸