• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۳۳۳
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۲,۱۳۸
 • جمع کل حمایتهای تعهد شده (ریال)

  ۳۶,۶۰۹,۱۶۹,۳۰۴
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۶۲,۶۴۱,۲۷۳,۴۷۰
 • تعداد کل کارگزاران

  ۲۹۶
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۸