• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۴۱۹
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۲,۸۳۵
 • جمع کل حمایتهای تعهد شده (ریال)

  ۴۹,۲۱۰,۸۷۳,۹۷۰
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۷۸,۵۴۴,۱۱۲,۱۱۹
 • تعداد کل کارگزاران

  ۶۶۱
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۷