• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۳۱۰
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۱,۹۳۹
 • جمع کل حمایتهای تعهد شده (ریال)

  ۳۳,۳۱۲,۱۰۶,۳۱۴
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۵۷,۹۲۶,۴۸۲,۶۲۰
 • تعداد کل کارگزاران

  ۱۵۳
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۸