• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۲۸۸
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۱,۷۱۱
 • جمع کل حمایتهای تعهد شده (ریال)

  ۲۹,۵۰۶,۹۴۷,۳۱۴
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۵۱,۲۰۷,۹۶۸,۶۲۰
 • تعداد کل کارگزاران

  ۱۲۲
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۹