• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۳۳۶
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۲,۱۶۷
 • جمع کل حمایتهای تعهد شده (ریال)

  ۳۷,۵۲۹,۹۷۹,۵۵۴
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۶۳,۶۸۹,۱۰۶,۱۶۰
 • تعداد کل کارگزاران

  ۳۱۶
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۸