• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۳۰۸
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۱,۸۸۹
 • جمع کل حمایتهای تعهد شده (ریال)

  ۳۳,۱۴۶,۹۲۶,۳۱۴
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۵۷,۳۳۳,۸۰۳,۶۲۰
 • تعداد کل کارگزاران

  ۱۴۲
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۸