• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۳۴۱
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۲,۲۰۸
 • جمع کل حمایتهای تعهد شده (ریال)

  ۳۸,۱۷۹,۳۹۷,۹۰۱
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۶۵,۰۷۰,۸۲۲,۱۶۰
 • تعداد کل کارگزاران

  ۳۵۰
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۷